19 Nisan 2010 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27557
YÖNETMELİK
Ankara Üniversitesinden:
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bunların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, bunların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Ankara Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Ankara Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
             MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversiteye bağlı birimlerde yürütülen ölçme ve değerlendirme çalışmalarının niteliğini yükseltmek, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına ölçme ve değerlendirme konularında danışmanlık hizmeti sunmak, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının çalışanlarına belgelendirmeye dayalı ölçme ve değerlendirme seminerleri, sertifika programları düzenlemek, eğitim sorunlarıyla ilgili araştırmalar yapmak, ölçme ve değerlendirme alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, panel ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek.
Merkezin faaliyet alanları
             MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversiteye bağlı birimlerde ölçme ve değerlendirme çalışmaları gerçekleştirmek, yapılmakta olan çalışmaların niteliğini artırmak ve istendiğinde sınav hizmeti vermek,
b) Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarına ölçme ve değerlendirme konusunda danışmanlık, eğitim ve sınav hizmeti vermek,
c) Eğitim sorunlarıyla ilgili araştırmalar ve incelemeler yapmak, bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek,
ç) Çeşitli amaçlarla seçme, sınıflama, yerleştirme, rehberlik, öğretimi geliştirme, araştırma gibi çalışmalarda kullanılan ölçme araçlarının geliştirilmesi, uyarlanması çalışmalarını planlamak, gerçekleştirmek ve bu alanda yapılan çalışmalara katılmak ve desteklemek,
d) Ulusal düzeyde öğrenci başarısını belirleme amaçlı sınavlar düzenlemek, bu yolla eğitim politikalarının oluşmasına katkıda bulunmak,
e) Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, panel vb. bilimsel toplantılar düzenlemek,
f) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak, ölçme ve değerlendirme ile ilgili rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapmak,
g) Merkezin amaçları doğrultusunda telif eserler üretmek, çeviri yapmak ve yaptırmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
             MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır;
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
             MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar aynı yöntemle görevlendirilebilir.
(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdür tarafından verilen işleri yapar.
Müdürün görevleri
             MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,
ç) Her yılın sonunda Rektöre Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek,
d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi Rektörlüğe sunmak,
e) Gerekli hallerde Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
Yönetim kurulu
             MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından Üniversitedeki öğretim elemanları arasından seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.
(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında olağan olarak ayda bir kez toplanır. Gerekli görüldüğü hallerde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı ile daha sık toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Yönetim kurulunun görevleri
             MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma, uygulama ve eğitim programı ile çalışma planını hazırlamak ve ilgili konularda kararlar almak,
b) Danışma Kurulunca sunulan önerilerin yaşama geçmesi için gerekli kararların alınmasını sağlamak,
c) Bir sonraki yılın bütçesini hazırlamak.
Danışma kurulu ve görevleri
             MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, ölçme ve değerlendirme ile ilgili çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan en çok yirmibeş kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeliğine, istekleri halinde Üniversite dışından veya yurtdışından da üye seçilebilir.
(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Müdür tarafından tespit edilen bir tarihte toplanır.
(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında öneri ve katkılarda bulunur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
             MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.
 
25 Şubat 2018 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 30343
YÖNETMELİK
Ankara Üniversitesinden:
 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
MADDE 1 – 19/4/2010 tarihli ve 27557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam beş üyeden oluşur.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.
 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
19/4/2010 27557